Hírek

30 évvel ezelőtt, 1989. november 15-én, 29 - személy vagy áruszállítási tevékenységet végző - vállalat képviselője írta alá a VOLÁN Egyesülés alapító okiratát, amely szervezet érdemben 1990. január 1-jén kezdte meg működését. Mit tett az Egyesülés ez alatt a 30 év alatt? ― merül fel a kérdés. Röviden a válasz: fenntartotta a belföldi, azon belül elsősorban a helyközi, autóbusszal történő személyszállítás alapvető egységességét, segítette a tagszervezeteit szakmai, szállítási feladataik ellátásában, valamint a gazdálkodásuk sikeresebbé tételében.

 

Történeti előzmények

 

A II. világháborút követő államosításokkal, majd többszöri vállalat beolvasztások és összevonások után, a MÁVAUT Autóbuszközlekedési Nemzeti Vállalatból, a TEFU Teherfuvarozási Nemzeti Vállalatokból és a vidéki Taxi Egyesületekből 1953-ban létrejöttek az állami, számozott Autóközlekedési Vállalatok (AKÖV-ök). Ezek munkáját kilenc Autóközlekedési Igazgatóság (AKIG-ok) irányította és a KPM Autóközlekedési Főigazgatóság felügyelte. (KPM = Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium) A irányítási rendszer nem volt egyszerű, összetett, többlépcsős volta a gyakorlati életben idővel problémát jelentett, ezért 1960-ban a szervezeti felépítést előbb átszervezésekkel, átcsoportosításokkal egyszerűsítették, majd 1961. október 1-től közvetlen miniszterhelyettesi felügyelet alatt egy országos irányítási szervvé, a KPM Autóközlekedési Vezérigazgatósággá alakították. Hatáskörébe tartozóak lettek „az egy megye egy vállalat” elven kialakított 18 megyei (2-18 közötti számozású) Autóközlekedési Vállalatok, budapesti, illetve megyei feladatú árufuvarozóként az 1. sz. AKÖV, pest-megyei autóbusz-közlekedési feladatú 20. sz. AKÖV (amely megtarthatta országos távolsági járatait is), valamint országos hatáskörrel a földmunkára szakosodott Állami Fuvarozási és Kordélyozási Vállalat. Ez a rendszer alapjaiban már több évtizeden át működőképesnek bizonyult. Csak az irányításban hozott változást az 1968. évi új gazdaságirányítási rendszerből következő intézkedés: megszűnt a KPM Autóközlekedési Vezérigazgatóság és 1968. január 1.-jével megalakították az Autóközlekedési Trösztöt (természetesen már hatósági jogkörök nélkül), ennek következtében a számozott autóközlekedési vállalatok tröszti szervezetben és irányítással működtek tovább. A vállalatok működési feltételei is az új gazdasági szabályozásokhoz igazodóan, azok szellemében változtak. A tröszt és vállalatai 1970-ben vették fel a VOLÁN nevet. A gazdasági élet változásai, a gyors és rugalmas alkalmazkodás szükségessége később a tröszti irányítással járó korlátokat is feszegették. Megszüntették VOLÁN Tröszt-öt és 1984. január 1-jével létrejött a VOLÁN Vállalatok Központja (VVK), sokkal kisebb közvetlen irányítási jogkörrel: menetrend szerinti autóbusz-közlekedés, darabárufuvarozás országos rendszere, nemzetközi fuvarozás, lakosság közvetlen élelmiszerellátásával kapcsolatos fuvarozás, illetve a vállalatok igazgatóiból álló igazgatótanács dönthetett a hálózat egészét érintő és gazdasági kérdésekben. A társasági törvény 1988. évi megjelenésével nyilvánvalóvá vált, hogy a VVK szerepe és hatásköre nem felel meg a kor szellemének és az új szabályozásnak, egyes funkciói ellentétben voltak a vállalati önállósággal és felelősséggel. Ez vezetett az 1989. december 31-ei megszüntetéséhez.

A múlt története jól mutatja, hogy a közúti személyszállítás és árufuvarozás az állami autóközlekedés létrehozásától az 1980-as évek végéig tartó fejlődése során egységes alapokat, eljárásokat érvényesítő és koordináló összehangolással működött. Ennek igényét a tevékenység jellemzői, sajátosságai és a gazdálkodási racionalitás is adta. A VOLÁN Vállalatok Központja és a hozzá tartozó gazdasági társaságok vezetői előtt ezért nyilvánvaló volt, hogy továbbra is célszerű bizonyos feladatok és tevékenységek koordinálása és összefogása, valamint helyi, vállalati érdek marad továbbra is a helyközi menetrendek egyeztetése, összehangolása, közösen nagyobb gazdasági előnyöket ígérő beszerzések megvalósítása, szakmai érdekek, összehangolt és szakszerű, együttes képviselete a hatóságoknál, a jogszabályalkotásban, közös partnereknél stb..

 

A VOLÁN Egyesülés életre hívása

 

Ilyen előzmények és indokok alapján a már gazdaságilag tejesen önálló gazdasági társaságok – belső döntési mechanizmusaiknak megfelelő megerősítéssel – szabad akaratukat kinyilvánítva alapították meg a VOLÁN Egyesülést 1989. november 15-én.

Az alapító okiratban – többek között – rögzítették: a VOLÁN Egyesülést a tagok önkéntes gazdasági társulásaként

 • saját gazdálkodásuk eredményességének előmozdítására,
 • gazdasági tevékenységük összehangolására,
 • szakmai érdekeik képviseletére,
 • a tagok fejlődéséhez, a fejlesztéshez szükséges feltételek biztosítására,
 • tevékenységüket segítő szolgáltatások teljesítésére,
 • vállalkozói, gazdálkodói feladatok ellátására

hozták létre. Később más tagok is csatlakoztak az Egyesüléshez. Ezek között ma már megtalálhatók az önkormányzati tulajdonú közlekedési társaságok (most már a Budapesti Közlekedési Központ is), a VOLÁN társaságokból az 1990-es évtized elején kiszervezett és önállósult árufuvarozási és szállítmányozási társaságok, a más tagszervezetek részére infrastrukturális szolgáltatást végző társaságok pl. a Nemzeti Mobilfizetési Zrt, valamint a menetrend szerinti személyszállításban alvállalkozóként működő, vagy csak a nem menetrend szerinti személyszállítás piacán szolgáltató autóbuszos személyszállítási társaságok.

A 30 év történéseiről nem lehetséges egy korlátozott terjedelmű, visszatekintő cikkben maradéktalanul beszámolni. Van, volt azonban néhány olyan feladat, esemény, amelynek elvégzéséről, megéléséről meg kell emlékezni, függetlenül attól, hogy ki milyen pozícióból és egyénisége szerint hogyan értékel.

Az Igazgatótanács az első ülésén megválasztotta elnökét, Tari László, a Volánbusz Rt. vezérigazgatója személyében, az Egyesülés igazgatójának pedig – a vezérigazgatói cím használatának engedélyezésével – Saslics Elemért, aki 2013-ig töltötte be ezt a tisztséget. Az Egyesülés legfőbb fóruma a társaságokból szakmai elkülönültség szerint tagozatokat és azokon belül szakbizottságokat szervezett, amelyek, illetve az azokba delegált vezető munkatársak révén állásfoglalásaikkal segítik az Igazgatótanács munkáját, szakmai ajánlásokat fogadnak el és konzultatív fórumként működnek.

A működés megkezdésekor az első feladatot annak fenntartása jelentette, hogy a VVK megszűnése után a társaságok vezetői által igényelt témakörökben az egységesség és a társaságok közötti koordináció ne szenvedjen csorbát, a folytonosság és a folyamatosság fennmaradjon. Ehhez az Igazgatótanács döntése alapján az érintett társaságok további intézkedésig magukra nézve kötelezőnek fogadták el a VVK megszűnésekor hatályban volt ilyen témakörű utasításait és igazgatótanácsi határozatait (természetesen a megváltozott szabályozási környezetből következően az azzal ellentétessé válókat kivéve, illetve az új szabályozások megfelelő figyelembevételével). Ezzel egyidejűleg megkezdődött a hatályban tartott utasítások és igazgatótanácsi határozatok felülvizsgálata, az új viszonyok között a további létjogosultságuk elbírálása, megtartásuk indokoltsága esetén szükséges átdolgozásuk, valamint az Egyesülés szakmai tagozatai és az igazgatótanácsa elé terjesztésük előkészítése. Az Igazgatótanács döntött ezek elfogadásáról és egyidejűleg az átmenetileg hatályban tartott VVK szabályok végleges hatálytalanításáról. Összességében ez a munka több, mint fél éven át tartott.

 

Az Egyesülés fontosabb, kiemelt feladatai

 

Ennél nagyobb munkát jelentett a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésre vonatkozó szabályozás – a társaságok szakértőivel közösen történő – átdolgozása. A korábbi VVK jogkör alapján utasításként működő szabályozás helyett olyan anyagot kellett készíteni, amely a menetrend szerinti személyszállítás közösen alkalmazott technológiáját tükrözi, egyben megfelel minden érintett, teljes önállósággal bíró tagszervezet számára is úgy, hogy sajátos körülményei és saját érdekei, különös szempontjai mellett is alkalmazható legyen. A teljes szabályozás két nagy egységből áll:

 • a „VOLÁN menetrend szerinti személyszállítás szabályzata”, amely a kezdetben többségi, majd teljes állami tulajdonú VOLÁN társaságok menetrend szerinti személyszállításának országosan kialakult hálózatán történő együttműködés elveit és alapszabályait, az egyes társaságok közötti, hálózaton belüli munkamegosztást, egymással szembeni jogaikat és kötelezettségeiket határozza meg,
 • a „VOLÁN menetrend szerinti személyszállítás technológiája” (a szakmában elterjedtebb nevén: a VOLÁN know-how), négy kötet terjedelemben, amelyek a személyszállítás szervezésének és lebonyolításának részletes szabályait foglalják össze, megalapozva mindazon ismeretekkel és módszerekkel, amelyek a tartalmának megismerését, megértését és elsajátítását segítik:
  • I. kötet: „A VOLÁN menetrend szerinti személyszállítás szervezése, lebonyolítása és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek”, amely elsősorban a tevékenység előkészítésének, lebonyolításának és ellenőrzésének szabályait, valamint a hozzájuk kapcsolódó, elválaszthatatlan szolgáltatásokat (panaszügyintézés, talált tárgyak kezelése stb.) foglalja össze,
  • II. kötet: „A VOLÁN országos, regionális és elővárosi menetrend szerinti személyszállítás utazási feltételei és díjszabása”, amely mint a személyszállítás szerződési feltételei nyilvánosan is meghirdetésre kerültek, de „befelé” kötelezően alkalmazandó szabályokként funkcionálnak,
  • III. kötet: „Kedvezményekre jogosító igazolások, utazási igazolványok a VOLÁN menetrend szerinti autóbuszjáratain (mintagyűjtemény)”: az előző kötethez kapcsolódóan az egyes jegyek, bérletek, más utazásra vagy utazási kedvezményre jogosító nyomtatványok, igazolványok, igazolások leírását, azokkal kapcsolatos eljárást és a nyomtatványok mintáit tartalmazza,
  • IV. kötet: „A VOLÁN menetrend készítés szabályzata” a nyilvánosan is közzéteendő menetrendek egységes megjelenését és ezzel azonos kezelhetőségét biztosító készítési, szerkesztési és kiadási lehetőségeket és szabályokat öleli fel.

A felsorolt szabályozások 1996. évben emelkedtek igazgatótanácsi határozattá és ezzel váltak a társaságok részéről is elfogadottá. Később, ezen szabályozások alapján készült el az „Autóbuszvezetők kézikönyve”, kifejezetten a VOLÁN autóbuszvezetők számára, a munkakörük ellátásához szükséges ismeretekkel, szabályokkal. A VOLÁN társaságok mindezeket saját maguk kiegészítették az egyes sajátos körülményeikre, az általuk használt eszközök kezelésére, a náluk alkalmazott különös eljárásokra vonatkozó szabályozásokkal. Folyamatos feladatot jelentett az Egyesülés munkaszervezete számára a következő évek során ezek aktualitásának fenntartása a szükséges módosítások előkészítésével és elfogadtatásával, amelyek szükségessége részben külső körülményekből (jogszabályok, gazdasági szabályozók, tarifa-intézkedések stb.), részben a technika és technológia folyamatos fejlődéséből, fejlesztéséből és új eljárások alkalmazásba vételéből adódtak.

A közös eljárási szabályok kialakítása és összefoglalása, majd folyamatos karbantartása mellett jelentős segítséget jelentettek a társaságok számára, amikor az Egyesülés munkaszervezetének koordinációjával a társaságok szakemberei részéről – általában külön ezekre a feladatokra létrehozott munkabizottsági keretek között – ajánlások kerültek összeállításra valamely aktuális feladat ellátására. Ilyenek voltak például az autóbusz-állomások használatára vonatkozó egymás közötti szerződések mintájának az elkészítése (a szerződési kötelezettség törvényi megjelenése nyomán), vagy a 2013. évtől kezdődően társaságonként kötelezően készítendő és közzéteendő, a menetrend szerinti személyszállításra szóló „Üzletszabályzat”-ok tartalmi ajánlásának az elkészítése. Ezek gyakorlati alkalmazása igazolta hasznosságukat és célszerűségüket.

 

A VOLÁN Egyesülés eddigi 30 éve alatt állandó feladatai közé tartozott:

 • az állami, illetve a közlekedést érintő szabályozások, szabályozók, jogszabályok, elgondolások, koncepciók döntés-előkészítő munkáiban a közreműködés kezdeményezése, véleményezésükben közreműködés, a tagszervezetek érdekeinek képviselete;
 • a szabályozók és jogszabályok működésének, hatásának figyelemmel kísérése, elemzések, összegzések kidolgozása, javaslat készítése az együttes szakmai érdekek kialakítására, azok képviselete, és lehetőség szerint érvényesítése;
 • az egyeztetett fellépést és a közös teherviselést igénylő fejlesztések összehangolása;
 • a műszaki fejlesztési, környezetvédelmi, közlekedésbiztonsági, újítási eredmények elterjesztésének és adaptálásának elősegítése;
 • a közlekedési piacra vonatkozó prognózisok készítése, illetve információk közreadása;
 • a menetrend szerinti személyszállítási (utazási) feltételekre, személyszállítási díjszabásokra és azok korszerűsítésére egyeztetett javaslatok kialakítása és képviselete;
 • a személyszállítás támogatásához javaslatok kidolgozása és azok képviselete;
 • a menetrend szerinti személyszállítás lebonyolításához szükséges egységes eljárási szabályok kialakítása és fejlesztése;
 • az érdekeltek részére az azonos jellegű személyszállítási feladatok, szolgáltatások rendszerére (szervezési, technológiai, eljárási, ügyviteli) ajánlások közreadása;
 • igény esetén közreműködés a menetrend szerinti autóbusz-közlekedést érintő technológiák, eszközök fejlesztésében, korszerűsítésében;
 • az érdekelt egyesülési tagvállalatok igényeinek megfelelően:
  • járművek (autóbuszok, tehergépjárművek, személygépkocsik stb.) beszerzésének szervezése és lebonyolítása, ehhez kapcsolódó piackutatási, kereskedelmi és vevőszolgálati feladatok ellátása, a járművek fenntartásához szükséges fődarab- és alkatrészellátás biztosítása érdekében kapcsolattartás és érdekérvényesítés a járműgyártóknál, az importálóknál, az értékesítőknél,
  • menetrendkönyv szerkesztése és kiadása;
  • a menetrend szerinti autóbusz-közlekedéssel összefüggő menetjegyek, bérletek, egyéb utazási igazolványok és nyomtatványok elkészíttetése és koordináció a megrendelők és gyártó között,
  • informatikai és kommunikációs rendszerek, eszközök beszerzésének segítése, valamint piackutatási feladatok ellátása;
  • a nemzetközi közúti árufuvarozási engedélyek és egyéb okmányok érdekelt tagok megbízása alapján történő beszerzése, nyilvántartása, a felhasználók részére történő kiadása és elszámolása;
  • az osztrák és német adóalanyi kötelezettségek bevallásainak, hitelkártya használat keretében igénybe vett szolgáltatások központi elszámolásának, valamint külföldi vásárlásokhoz kapcsolódó értéktöbbletadó vissza-igénylések ügyintézése, illetve pénzügyi elszámolása;
  • a tagszervezetek alap- és kiegészítő tevékenységéhez, továbbá a közlekedési szakágazatok közötti együttműködéshez keret-megállapodások és szerződések előkészítése, létrehozásának koordinálása, szükséges módosításaik előkészítése;
 • az autóbusz-menetrendek formai, tartalmi rendszerének kialakítása, javaslat az azzal kapcsolatos feladatok koordinálására és ütemezésére;
 • központilag vásárolt, hitelezett és átalányozott utazási igazolványokkal, valamint az országos, illetve több társaságot érintő utazási kedvezményekkel kapcsolatos feladatok ellátása (megállapodások, szerződések előkészítése, szükség szerinti módosítások kezdeményezése, elszámolások módjának kialakítása, szükség szerint bevételek elszámolásának intézése);
 • a tagok érdekeinek megfelelő, külső és belső információs rendszer kialakítása és működtetése;
 • részvétel a közlekedésért felelős minisztérium nemzetközi személyszállítással és árufuvarozással kapcsolatos szakmai üléseinek előkészítésében, a tagszervezetek érdekeinek érvényesítése a tagok nemzetközi menetrend szerinti autóbusz-járati, valamint a nemzetközi közúti árufuvarozási engedély szükségleteinek megszerzése érdekében;
 • az ezt igénylő tagok részére a járművek üzemeltetési tapasztalatainak összegzése alapján a típusfejlesztések előmozdítása;
 • a VOLÁN szakmai képzés- és továbbképzés elveinek, valamint a szakemberképzést biztosító oktatási intézményekkel az együttműködés kialakítása és fenntartása;
 • a VOLÁN márkanévvel és védjeggyel kapcsolatos, továbbá a tagok által igényelt marketing- és reklámtevékenységek ellátása;
 • a VOLÁN márkanevet viselő, Egyesülésbe tömörült tagszervezetek munkavállalói számára adományozandó elismerések rendszerére javaslat készítése, az adományozással járó központi feladatok ellátása;
 • további vállalkozói, szolgáltatói tevékenységek (pl. szervezési, kereskedelmi, értékesítési, fejlesztési, képviseleti stb.).

Az elmúlt 30 év alatt számos olyan nagy jelentőségű, szakmai tartalmú, alapfeltételeket és -követelményeket rögzítő jogszabály jelent meg, amelyek előkészítéséhez a VOLÁN Egyesülés szakemberei és az egyeztetett szakmai álláspontok komoly segítséget adtak. Csak jellemzésül megemlítve néhányat ezek közül:

 • az 1988. évi közúti közlekedési törvény több módosítása,
 • 2004-ben törvény az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról,
 • 2012-ben törvény a személyszállítási szolgáltatásokról,
 • a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosításai,
 • majd a díj ellenében végzett személyszállításról és árufuvarozásról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet,
 • az utazási kedvezményeket szabályozó 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet,
 • a 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet a személyszállítási feltételekről és az üzletszabályzatokról,
 • a közúti személyszállítási tevékenység piacfelügyeletéről szóló 43/2019. (III. 12.) Korm. rendelet,
 • a menetíró készülékekről szóló 75/2016. (XII. 29.) NFM sz. miniszteri rendelet,

továbbá korábbi, a járművek műszaki megvizsgálásáról, illetve forgalomba helyezéséről és forgalomban tartásáról szóló miniszteri rendeletek módosításai, aktualizálásai, a felsoroltak megjelenésüket követő módosításai, EU rendeletek és nemzetközi megállapodások tervezetei, valamint magyar tárgyalási álláspont javaslatai stb..

Nem kisebb jelentőségűek voltak és a társaságoknak gazdasági előnyökkel is szolgáltak a beruházásokra, beszerzésekre és egyéb szolgáltatásokra vonatkozóan az Egyesülés által, előzetes koordináció alapján kötött megállapodások, együttműködések, illetve a munkaszervezet által átvállalt, a tagszervezetek részére végzett szolgáltatások. Ezek alapján kiemelkedőek és több év(tized)en át működők (voltak):

 • az üzemanyag-beszerzési és erre jogosító fizetési kártya megállapodások, a jármű (autóbusz, tehergépkocsi, személygépkocsi stb.)
 • vásárlási szerződések, pl szerviz-berendezések beszerzései, a személyszállításban használatos jegyek, bérletek, egyéb utazási igazolványok, menetlevelek folyamatos ellátást biztosító, központi koordinációval történő előállíttatásai,
 • a Hivatalos Autóbusz Menetrend egyes köteteinek koordinált és együttes gyártatása,
 • nemzetközi közúti árufuvarozási engedélyek beszerzése, nyilvántartása, kiadása és elszámolása,
 • külföldi adózások összevont ügyintézése,
 • hitelkártyával kiegyenlített szolgáltatások elszámolása,
 • külföldi vásárlásokhoz kapcsolódó értéktöbbletadó visszaigénylések ügyintézése,
 • mobil telefon-szolgáltatások értékesítése stb.

Az Egyesülés a tagszervezetei által végzett tevékenységek teljesítményeiről, bevételeiről szakterületenként eltérő részletességű, csak belső használatra, az elemzéseket szakmai trendeket mutató és egyes intézkedések várható hatásaihoz prognosztikai alapot adó informatikai rendszert szervezett és üzemeltet, amelyet mind a tagszervezetek, mind a munkaszervezet jól tud hasznosítani.

 

Számos szakmai, társadalmi és gazdasági szervezettel épített ki közvetlen kapcsolatot az Egyesülés, amelyekkel feladataikat, véleményeiket, álláspontjaikat folyamatosan egyeztetni tudták, segítették egymást az érdekérvényesítésben. Kiemelendők az alágazatban működő szakszervezetek és más munkaadói szervezetek (STRATOSZ, KKVSZ), továbbá a KTI Közlekedéstudományi Intézet, a Közlekedéstudományi Egyesület, a felsőfokú oktatási intézmények, társ-szolgáltatók (pl. MÁV, amellyel együttműködési megállapodás is volt), Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, fuvarozók és személyszállítók más szakmai szervezetei (MKFE, NIT) stb.. Az Egyesülés koordináció segítséggel, a tagszervezetei pedig közvetlen közreműködéssel részt vesznek olyan események létrejöttében és sikeres lebonyolításában is, mint az évente visszatérően megrendezésre kerülő járművezetők országos versenye, vagy az „Autómentes nap” rendezvénysorozatai.

A tapasztalatok szerint jó eredménnyel zárulnak azok a rendszeresen megrendezésre kerülő tagozatonként szervezett, vagy az esetenként egy-egy témakör éppen aktuális kérdéseinek, problémáinak megvitatására, az álláspontok ütköztetésére vagy közös álláspont kialakítására létrehívott munkamegbeszélések, mint a forgalmi vezetők vagy a főmérnökök, illetve a gazdasági vezetők értekezletei. Ezek jó alkalmat kínálnak tapasztalatcserére is: a társaságoknál bevezetett új megoldások, eszközök, berendezések, technológiák bemutatására, ezek alkalmazásával elért eredmények ismertetésére, a közös problémákhoz közös megoldáskeresésre, adott kérdésben a szerzett tapasztalatok, vélemények széleskörű összegzésére, sajátos esetek előfordulási lehetőségének feltárására stb.. Végső soron ezek minden személyes résztvevő és a képviselt társaság hasznára, szakmai látókörének szélesítésére válnak.

Ugyanígy a szakmai tágabb kitekintés lehetőségét biztosítja az Egyesülés szerkesztésében és kiadásában rendszeresen megjelenő VOLÁN Hírlevél, amely igyekszik áttekintést adni az előző megjelenés óta történt jelentősebb szakmai eseményekről, tudósítani a tagszervezetek mindennapjaiban történt eseményekről, változásokról, ünnepekről.

Mindezeket felsorolva sem tűnnek kevés, vagy kis faladatnak és eredménynek, amit a VOLÁN Egyesülés, annak tagszervezetei és munkaszervezete a megalakulás óta együttesen, közös munkával, egymás ismereteinek és tapasztalatainak felhasználásával az együttes hasznosítás érdekében, ugyanakkor a tagszervezeteknél jelentkező előnyök elérésére elvégeztek, elértek. Ez a harminc éves időszak azt bizonyítja, hogy számos szakmai és gazdasági téma, feladat adódik, amely »egyedül nem megy« egy tagvállalatnak, de összefogva, közösen, kihasználva valamennyi rendelkezésre álló tudást és tapasztalatot, mindezeket megfelelően egyesítve, az érdekeket koordinálva előbbre lehet jutni: ezt segítette fennállása óta elkötelezetten és következetesen a VOLÁN Egyesülés.

Vissza

ELÉRHETŐSÉG

Cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.
Posta cím: 1391 Budapest, Pf. 221.
Telefon: +36 (1) 428 2150

e-mail